Záruční podmínky

Home / Záruční podmínky

Reklamace a odpovědnost za vady Produktů

Záruční doba na zakoupené zboží prostřednictvím internetového obchodu www.420ledgrowlighting.cz je podle § 620 občanského zákoníku v trvání 24 měsíců. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty. Pokud jde o použitou věc, kupující a prodávající se mohou dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců. U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se užívaly po delší dobu, stanoví zvláštní předpisy záruční dobu delší než 24 měsíců. Záruční doba přesahující 24 měsíců se může vztahovat i jen na některé součástky věci. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to povaha věci umožňuje, postačí namísto záručního listu vydat doklad o koupi (faktura). Plynutí záruční doby začíná převzetím zakoupeného zboží Kupujícím.

Reklamace produktů se uplatňuje u Prodávajícího. Reklamaci Produktů lze uplatnit osobně nebo písemně, doručením písemné reklamace (například reklamačního formuláře) Prodávajícímu na adresu jeho sídla, nebo elektronicky formou doručení e-mailové reklamace (reklamačního formuláře) na e-mailovou adresu Prodávajícího … @ …. cz, a to v rámci záruční doby.

Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívaná jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Je li věc prodávaná za nižší cenu nebo je věc použitá, za kterou prodávající odpovídá, má kupující právo na výměnu věci za přiměřenou slevu.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Pokud je však v záručním listě uveden jiný subjekt určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u subjektu určeného k provedení záruční opravy. Subjekt určený na opravu je povinen opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji věci mezi prodávajícím a kupujícím.

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, uplatněna v záruční době. V rámci reklamace je mimo jiné třeba uvést v čem spočívá reklamovaná vada Produktu a Kupujícím preferovaný způsob vyřízení reklamace (oprava Produktu, výměna Produktu nebo jeho součásti, odstoupení od Kupní smlouvy a vrácení Kupní ceny Produktu, poskytnutí přiměřené slevy z Kupní ceny Produktu).

Prodávající reklamaci posoudí, určí způsob vyřízení reklamace a reklamaci vyřídí ihned, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení reklamace. Vybavením reklamace se přitom rozumí ukončení reklamačního řízení odesláním opraveného Produktu na adresu uvedenou Kupujícím v rámci reklamace, výměnou Produktu (nebo jeho součásti) a odesláním bezvadného Produktu (nebo bezvadné součásti) na adresu uvedenou Kupujícím v rámci reklamace, vrácením (tj vyplacením) Kupní ceny produktu na účet uvedený Kupujícím v rámci reklamace, vyplacením přiměřené slevy z Kupní ceny produktu na účet uvedený Kupujícím v rámci reklamace, odesláním e-mailové výzvy k převzetí plnění (výsledku reklamace – např. opraveného produktu, ale i zamítnutí reklamace a reklamovaného produktu) na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v rámci reklamace, pokud Kupující v rámci reklamace uvedl jako způsob převzetí plnění (výsledku reklamace) jeho osobní převzetí v sídle Prodávajícím, jakož i odeslání oznámení o zamítnutí reklamace a reklamovaného Produktu na adresu uvedenou Kupujícím v rámci reklamace. Prodávající o vyřízení reklamace vydá doklad, a tento nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace odešle na adresu uvedenou Kupujícím v rámci reklamace (standardně spolu s výsledkem reklamace – např. Opraveným Produktem) a / nebo na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v rámci reklamace , pokud na základě vyřízení reklamace není Kupujícímu na jím v rámci reklamace uvedenou adresu zasílán žádný výsledek reklamace (např. pokud je reklamace vyřízena vrácením Kupní ceny nebo vyplacením slevy z Kupní ceny).

V případě oprávněné reklamace (tj pokud po posouzení reklamace nedošlo k jejímu zamítnutí) má Kupující právo na náhradu nutných nákladů, které mu prokazatelně vznikly v souvislosti s uplatněním dané reklamace. Toto právo je třeba uplatnit u Prodávajícího, písemně – dopisem odeslaným na adresu sídla Prodávajícího nebo e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu Prodávajícího hello@420ledgrowlighting.cz a to nejpozději do jednoho měsíce od vyřízení reklamace a dodání výsledku reklamace Kupujícímu, jinak toto právo zanikne . Náhrada nutných nákladů, které Kupujícímu prokazatelně vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněné reklamace, bude Kupujícímu poskytnuta způsobem určeným dohodou Kupujícím a Provozovatelem (např. Vyplacením příslušné částky na účet určený Kupujícím, poskytnutím slevy v příslušné hodnotě na příští nákup Produktů prostřednictvím stránek Obchodu atd.) .V případě neoprávněné reklamace (tj pokud po posouzení reklamace došlo k jejímu zamítnutí) nese náklady, které v souvislosti s uplatněním dané reklamace vznikly Kupujícímu, v plném rozsahu sám Kupující. Doba od uplatnění reklamace do vyřízení reklamace a dodání výsledku reklamace Kupujícím, se do záruční doby nepočítá (tj záruční doba neběží). Pokud dojde k výměně reklamovaného Produktu, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového Produktu Kupujícím. Pokud dojde k výměně součásti Produktu, na kterou byla poskytnuta záruka, začne běžet na danou součást Produktu záruční doba znovu od převzetí nové součásti Produktu Kupujúcim.Práva z odpovědnosti za vady Produktu, pro který platí záruční doba, zaniknou, uplatněna v záruční době . Práva z odpovědnosti za vady při Produktech, které se rychle kazí, musí být uplatněna nejdéle v den následující po dodání Produktů Kupujícímu; jinak práva zaniknou. Pokud jde o použitý Produkt, zaniknou práva z odpovědnosti za vady, nebyla-li uplatněna v 12 měsíční záruční době. Prodávající neodpovídá zejména za vady, o kterých Kupující před uzavřením Kupní smlouvy věděl, které má dodaný Produkt při jeho převzetí Kupujícím. Za zjevnou vadu se považuje vada, která se dá zjistit při obvyklé prohlídce produktu. Při Produktech prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla s Kupujícím sjednána nižší cena. Při použitých Produktech neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. „