Odstoupení od zmluvy

Home / Odstoupení od zmluvy

Odstoupení od Kupní smlouvy

Ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 102/20014 o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit a to i bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, přičemž je nutné, aby kupující v uvedené lhůtě doručil odstoupení písemně (včetně toho i prostředky elektronické komunikace, např. e-mailovou zprávou zaslanou na adresu …) nebo na jiném trvanlivém nosiči na adresu prodávajícího s uvedením čísla účtu, na který má být cena za vrácené zboží připsána. Toto právo má kupující i v případě, pokud si zboží objednané prostřednictvím internetového obchodu vyzvedl osobně, a to na adrese určené pro osobní odběr.

V případě odstoupení je nutné, aby kupující zaslal zboží (zakoupené produkty) nepoškozené, nepoužité a neopotřebované. Kupující je povinen zboží zaslat zpět prostřednictvím české pošty nebo osobně na adresu uvedenou v těchto VOP.
Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy podle těchto VOP se považuje za zachovanou i když oznámení o odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy nebylo Prodávajícímu doručeno ve lhůtě podle těchto VOP, za předpokladu, že oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy bylo odesláno Prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, t. j. oznámení Kupujícího o odstoupení od Kupní smlouvy bylo odesláno Prodávajícímu nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Produktů.

V případě, že bude Zboží vrácené nekompletní nebo poškozený či částečně spotřebováno, může Prodávající vrácenou Kupní cenu snížit o tomu odpovídající rozdíl.
Prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit spotřebiteli bez zbytečného odkladu nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu, který spotřebitel uhradil za zboží včetně nákladů, které spotřebitel vynaložil v souvislosti s objednáním zboží. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Prodávající není povinen vrátit poplatek / částku spojenou s dodáním zboží. Poštovné náklady jsou poplatky spojené s dodáním zboží a ne s objednáním zboží, čili nárok na vrácení částky vyplacených poštovních nákladů nevzniká.

Prodávající je povinen Produkty vráceny nebo předány těchto VOP převzít. Prodávající je dále povinen do 14 dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy v těchto VOP vrátit Kupujícímu Kupní cenu spolu se všemi platbami, které prodávající přijal od Kupujícího na základě Kupní smlouvy (cena Dopravy, cena Platby), které Kupující uhradil na základě dané Kupní smlouvy .
Platba za zakoupené zboží bude kupujícímu uhrazena až po doručení vráceného Zboží zpět na adresu prodávajícího.

Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu platby z Kupní smlouvy stejným způsobem, jakým došlo k uskutečnění plateb Kupujícím. Kupující se přitom zavazuje poskytnout Prodávajícímu maximální součinnost nezbytnou na řádné a včasné vrácení Kupní ceny a ostatních plateb Kupujícímu podle tohoto bodu VOP, zejména v případě potřeby poskytnout Prodávajícímu údaje o svém bankovním účtu, na který má Prodávající vrátit Kupní cenu s ostatními platbami. Kupující a Prodávající se mohou dohodnout i na jiném způsobu vrácení plateb, přičemž Kupujícímu v takovém případě nemohou být účtovány žádné další poplatky.