Jak nakupovat?

Home / Jak nakupovat?

Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Kupující

Kupující je spotřebitel fyzická osoba (FO), který si vybral a zaplatil za služby nebo za zboží na internetové stránce www.420ledgrowlighting.cz, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy podle těchto VOP nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Kupujícím se rozumí i spotřebitel právnická osoba PO, která nejedná v rámci svého předmětu podnikání.

Způsobilým Kupujícím podle těchto VOP je každá fyzická osoba, která dovršila 18. rok věku, která je způsobilá k právním úkonům, přičemž tuto skutečnost je povinen Kupující potvrdit při vstupu na stránku. Zákazníkům podle těchto VOP se za určitých okolností rozumí i třetí osoba, kterou Kupující v závazné objednávce určí jako osobu, které má být objednané zboží předáno (dále jen „oprávněná osoba“). Uvedení jména a příjmení, resp. obchodního jména PO, oprávněné osoby v závazné objednávce se považuje za její zmocnění k převzetí objednaného zboží.

Kupující se zavazuje, že objednávkový formulář obsahuje úplné a pravdivé skutečnosti (např. Adresa doručení, případně jiné kontaktní údaje). Za úplnost a správnost údajů odpovídá v plném rozsahu Kupující. Údaje jsou Prodávajícím považovány za úplné a pravdivé. Objednávka je příkazem pro prodávajícího na realizaci prodeje objednaného zboží z internetové stránky www.420ledgrowlighting.cz. Objednávka je závazná. V rámci Registračního formuláře Kupující vyplní požadované údaje (položky označené jako povinné), je však oprávněn vyplnit i údaje dobrovolné (např. Fakturační adresa).

Kupující má povinnost řádně se seznámit s VOP a potvrdit před odesláním objednávky Produktů, že se těmito VOP porozuměl v plném rozsahu a souhlasí s nimi. Kupující se zavazuje tyto VOP v plném rozsahu dodržovat.

Po kompletaci objednávky Produktů, kliknutím na tlačítko „Závazně objednat s povinností platby“ odešle danou objednávku Produktů Provozovateli na vybavení.

Údaje vyplněné v rámci objednávky Produktů (zejména údaje o objednávaných Produktech, jejich počtu, zvoleném způsobu dopravy a platby, údaje vyplněné do Objednávkového formuláře) jsou Prodávajícím považovány za úplné, správné, pravdivé a aktuální, přičemž za tyto jejich vlastnosti odpovídá v plném rozsahu Kupující . Pokud kdokoliv uskuteční objednávku Produktů a / nebo jiné řízení (např. Editaci objednávky) s použitím údajů Kupujícího, má se za to, že jde o řízení Kupujícího, z něhož vznikají práva a povinnosti přímo Kupujícímu.

Po obdržení objednávky Produktů Prodávajícímu se na stránkách Obchodu zobrazí informace o úspěšném doručení objednávky Prodávajícímu, o čísle objednávky i o zaslán potvrzující e-mailu na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v rámci příslušného Objednávkového formuláře a Kupujícímu je na tuto e-mailovou adresu bez zbytečného odkladu zaslán e-mail potvrzující přijetí dané objednávky a obsahující její číslo a rekapitulaci objednávky (dále také „potvrzující e-mail“).

Doručením objednávky Produktů Prodávajícímu prostřednictvím doručení potvrzujícího e-mailu (potvrzujícího přijetí dané objednávky Produktů) Kupujícímu dochází k uzavření kupní smlouvy ve vztahu k Produktům, které jsou předmětem dané objednávky a potvrzující e-mailu, mezi Kupujícím a Prodávajícím (dále jen „Kupní smlouva“ ). Okamžikem uzavření Kupní smlouvy je tedy okamžik doručení potvrzujícího emailu na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v rámci příslušného Objednávkového formuláře. V případě pochybností o doručení potvrzujícího emailu Kupujícímu nebo o okamžiku jeho doručení se za okamžik uzavření Kupní smlouvy bude považovat den odeslání potvrzujícího e-mailu na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v rámci příslušného Objednávkového formuláře.

Objednávku Produktů, která byla doručena Prodávajícímu a tímto potvrzena potvrzujícího e-mailem došlým Kupujícímu (dále jen „Přijatá objednávka“), může Kupující zrušit (stornovat) prostřednictvím stránek Obchodu. Přijatou objednávku lze zrušit (stornovat) nejpozději do okamžiku předání příslušné objednávky Produktů do distribučního centra (na její dopravu). Po předání objednávky Produktů do distribučního centra již danou objednávku není možné stornovat. Ustanovením předchozí věty není dotčeno právo Objednatele odstoupit od Kupní smlouvy ve smyslu těchto VOP.

Pokud před zrušením objednávky Produktů již došlo k jejímu uhrazení, Prodávající do 14 dnů ode dne zrušení objednávky vyplatí Kupujícímu všechny platby jím poskytnuté na úhradu příslušné objednávky Produktů. Kupující se přitom zavazuje poskytnout Prodávajícímu maximální součinnost nezbytnou na řádné a včasné splnění povinnosti Prodávajícího podle tohoto odstavce VOP, zejména poskytnout mu údaje o svém bankovním účtu, na který má Prodávající vrátit příslušnou částku (jelikož v důsledku úhrady objednávky Produktů prostřednictvím některých platebních mechanismů Prodávající nemusí disponovat nezbytnými údaji o bankovním účte Objednatele). Prodávající je oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Přijaté objednávky, a to zejména e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v příslušném Objednávkovém formuláři nebo telefonicky.Predávajúci je oprávněn do 15 dnů od uzavření Kupní smlouvy odmítnout objednávku Produktů, přijetím níž došlo k uzavření dané Kupní smlouvy, zejména z důvodu nedostupnosti objednaných Produktů, odůvodněné pochybnosti Prodávajícího o úplnosti, správnosti, pravdivosti a / nebo aktuálnosti údajů vyplněných v rámci objednávky, neposkytnutí dodatečného potvrzení Přijaté objednávky Kupujícím jakož i z jiných důvodů bez omezení, a to i bez uvedení důvodu. Objednávku lze odmítnout v plném rozsahu nebo částečně Odmítnutí objednávky musí být Kupujícímu oznámeno ve lhůtě podle první věty tohoto bodu VOP (tj do 15 dnů od uzavření Kupní smlouvy), a to e-mailem doručeným na emailovou adresu Objednávateľa.Ak před odmítnutím objednávky produktů již došlo k jejímu uhrazení, Prodávající postupuje ve smyslu těchto VOP. Zrušenie (stornování) objednávky podle těchto VOP má právní účinky odstoupení od Kupní smlouvy Objednatelem. Odmítnutí objednávky podle těchto VOP má právní účinky odstoupení od Kupní smlouvy PrevádzkovateľomZákazník je povinen převzít zboží v dohodnutém místě a čase osobně nebo zajistit jeho stažení. Převzetí zboží zákazník písemně potvrdí v dodacím listu, který je zároveň dokladem o zaplacení zboží v případě platby na dobírku. Spolu se zbožím obdrží zákazník účetní doklad (faktura), který zároveň slouží jako záruční list. Závazek dodat zboží se považuje za splněný i v případě, že zákazník nepřevezme zboží v dohodnutém čase a na dohodnutém místě, resp. odmítne zboží převzít. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme a zboží se vrátí zpět, Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit a od zákazníka požadovat náhradu nákladů spojených s vrácením zboží (poštovné spojené se zpětným zasláním zboží). Opětovné doručení zásilky je možné pouze po vzájemné dohode. Pri převzetí zásilky je zákazník povinen zkontrolovat zásilku, zda nebyl poškozen obal zásilky (mechanické poškození způsobené přepravou) a zda je zboží bez vad. V případě viditelného poškození zásilky nebo zboží je zákazník oprávněn zásilku neprevziať. Registrace Kupující se může zaregistrovat na stránce Obchodu, a to vyplněním a uložením elektronického registračního formuláře umístěného na internetové stránce www.420ledgrowlighting.cz V rámci Registračního formuláře Kupující vyplní požadované údaje (tj položky označené v rámci Registračního formuláře jako povinné) a je oprávněn vyplnit další kontaktní, fakturační a doručovací údaje. Všechny vyplňované údaje (tak povinné, tak nepovinné údaje, které se Objednatel rozhodl vyplnit) vyplní Kupující úplně, správně, pravdivě a aktuálně. Za úplnost, správnost, pravdivost a aktuálnost všech vyplněných údajů a právo na dispozici s nimi odpovídá v plném rozsahu Kupující. Tyto údaje jsou Provozovatelem považovány za úplně, správně, pravdivé a aktuální. V rámci registrace na stránce Obchodu je Kupující povinen řádně se seznámit s těmito VOP a vyplněním příslušného okénka nacházejícího se v Registračním formuláři potvrdit, že před registrací na stránce Obchodu se řádně seznámil s těmito VOP, tímto v plném rozsahu porozuměl a souhlasí s nimi a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat. Z důvodu, že VOP během trvání registrace Kupujícího na stránce Obchodu mohou změnit, Kupující se seznámí s aktuálním zněním VOP při každé uskutečňované objednávce produktú.Bez zbytečného odkladu po registraci Kupujícího na stránce Obchodu (tj po jejím úspěšném ukončení) Prodávající na základě údajů vyplněných kupujícím v rámci Registračního formuláře vytvoří Kupujícímu jeho uživatelské konto (dále také „Uživatelské konto“). Uživatelským účtem se rozumí unikátní konto Kupujícího umístěny na stránkách Obchodu, které umožňuje rychlou a přehlednou komunikaci mezi Kupujícím a Prodávajícím, zejména prohlížení, výběr a objednávání Produktů a další skutečnosti a aktivity významné pro realizaci právních vztahů podle těchto VOP. Uživatelské konto je chráněno přihlašovacím jménem (login) a heslem. Pokud se kdokoli přihlásí do Uživatelského konta Kupujícího s použitím správného přihlašovacího jména a hesla a provede jakékoliv řízení (např. Objednávku Produktů), má se za to, že jde o řízení Kupujícího, z něhož vznikají práva a povinnosti přímo Kupujúcemu.Na uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím se však nevyžaduje registrace na internetových stránkách Obchodu a Kupní smlouva se považuje za uzavřenou i bez předchozí registrace Kupujícího. Prodávající Prodávající zajišťuje v rámci provozu Obchodu internetový výdej produktů na území České republiky na základu elektronického formuláře objednávky zveřejněného na internetové stránce Obchodu. Internetový výdej Produktů zahrnuje zveřejnění informácii o internetovém výdeji, objednání zásilky prostřednictvím elektronického formuláře objednávky, registraci elektronické objednávky, balení a expedici zásilky, zajištění její přepravy, a také převzetí zásilky Kupujícím a vybavení případné reklamace odpovídajícím způsobem. Prodávající se zavazuje dodat správný druh a množství zboží, tak jak bylo uvedeno v objednávkovém formuláři za dohodnutou cenu. Prodávající nenese odpovědnost za zpoždění dodání objednaného Zboží zaviněné doručovatelem (přepravcem) a za poškození zásilky zaviněné doručovatelem. Prodávající také nenese odpovědnost za nedoručení zboží, ke kterému došlo vinou dodavatele. Prodávající si vyhrazuje právo informovat Kupujícího o nedostupnosti objednaného Zboží, s možností změny obsahu objednaného Zboží, avšak pouze po výslovné dohodě Prodávajícího a Kupujícího.